Cele

  1. Opracowanie na podstawie wyników badań naukowych interwencji In-Touch oraz jej adaptacja i dostosowanie do warunków poszczególnych państw przez partnerów konsorcjum. Projekt będzie realizowany w ośmiu krajach Europy (Czechy, Holandia, Irlandia, Polska, Portugalia, Słowenia, Włochy, Wielkiej Brytanii) i Kanadzie aby opracować optymalny sposób wdrożenia programu uwzględniający czynniki językowe, etyczne, prawne i społeczno-kulturowe w każdym z uczestniczących krajów.
  2. Rozwijanie kompetencji personelu opiekuńczego poprzez opracowanie programu edukacyjnego In-Touch w zakresie:
  • opieki paliatywnej i leczenia
  • opieki Namaste Care oraz
  • angażowania rodzin, poprzez szkolenia zdalne i stacjonarne, w bieżące i przyszłe działania podejmowane w stosunku do pacjentów z zaawansowanym otępieniem.
  1. Przygotowanie najbardziej optymalnych sposobów zastosowania programu In-Touch w domach opieki poprzez rozwój sieci ekspertów i praktyków w celu zbudowania społeczności wspierającej działania na rzecz nowego podejścia do opieki nad osobami z otępieniem realizującego koncepcję programu In-Touch.
  2. Określenie skuteczności programu w wymiarze kosztów i korzyści ekonomicznych interwencji In-Touch w odniesieniu do osób z otępieniem w stopniu umiarkowanym do głębokiego przebywających na stałe w domach opieki. Skuteczność ta będzie określona w wyniku międzynarodowego randomizowanego badania klinicznego z próbą kontrolną (cRCT).
  3. Identyfikacja i zrozumienie czynników kontekstowych i procesów, które mogą mieć wpływ na wdrażanie interwencji In-Touch w domach opieki w różnych systemach opieki w Europie.
  4. Dostarczenie dowodów naukowych wspierających opracowanie wytycznych dla polityki zdrowotnej Unii Europejskiej w zakresie klinicznie i etycznie odpowiedniego oraz ekonomicznie opłacalnego sposobu poprawy jakości życia pacjentów z zaawansowanym otępieniem.
  5. Krytyczna ocena interwencji In-Touch pod kątem jej przełożenia, integracji (akceptowalności/normalizacji w ramach rutynowej opieki), wyskalowania, skuteczności, implikacji etycznych oraz wpływu na gospodarkę i społeczeństwo.