Projekt In-Touch

Project In-Touch pod nazwą “Zastosowanie opieki paliatywnej w celu poprawy jakości życia osób z zaawansowanym otępieniem w domach opieki”

(ang. Implementation of a person-centered palliative care iNtervention To imprOve comfort, QUality of Life and social engagement of people with advanced dementia in Care Homes)

Rodzaj projektu: HORIZON Europe – RIA (Research and Innovation action)

 

Całkowity budżet projektu:

7.485.405 € (w tym 403.875 € dla UJ CM)

Czas trwania projektu:

1.01.2024-31.12.2028  (60 miesięcy)

 

Koordynatorem projektu jest dr Nicola Cornally reprezentująca University College Cork, Irlandia

Kierownikiem polskiego zespołu jest prof. dr hab. Katarzyna Szczerbińska

Projekt jest realizowany w Pracowni Badań and Starzejącym się Społeczeństwem w Katedrze Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie

 

Założenia

Otępienie jest zespołem objawów w przebiegu zmian zwyrodnieniowych mózgu, na które nie ma obecnie skutecznych form leczenia przyczynowego. Dlatego podejmowane są liczne próby niefarmakologicznych interwencji u osób z zaawansowanym otępieniem, które zmierzają do poprawy jakości ich życia. Jedną z nich jest Namaste Care, która według badań może być skuteczną formą terapii i przyczyniać się do poprawy funkcjonowania i łagodzenia zaburzeń zachowania chorych w stadium głębokiego otępienia. Ponadto wpływa pozytywnie na relacje między opiekunem a chorym, ułatwia zaangażowanie w interakcje, zwiększa poziom energii, poprawia jakość życia oraz daje możliwość zmniejszenia dawek leków antypsychotycznych. W ramach projektu zostanie opracowany model szkolenia pracowników placówek opiekuńczych, aby wyposażyć rodziny i personel medyczny w potrzebną wiedzę i umiejętności niezbędne do radzenia sobie z chorymi cierpiącymi na głębokie otępienie.

 

Czym jest Namaste Care?

to zyskująca coraz większą popularność, niefarmakologiczna i paliatywna interwencja psychospołeczna i fizyczna skierowana do chorych z zaawansowanym otępieniem. Celem tej terapii jest poprawa jakości kresu życia osób z zaawansowaną demencją poprzez łagodzenie objawów takich jak pobudzenie, ból, niepokój, zaburzenia snu.

 

Celem projektu jest ocena skuteczności innowacyjnej interwencji In-Touch, która łączy opiekę realizowaną w myśl koncepcji Namaste Care z elementami opieki paliatywnej w kontekście wyprzedzającego planowania opieki przy użyciu narzędzi Wsparcia Decyzyjnego Opiekunów Rodzinnych „Comfort Care”.  

Konsorcjum przeprowadzi ogólnoeuropejskie, randomizowane, badanie w 56 domach opieki w 7 krajach, aby określić wpływ interwencji In-Touch na komfort, zaangażowanie społeczne i jakość życia chorych z otępieniem w ostatniej fazie ich życia. Interwencja zostanie dostosowana do warunków panujących w różnych krajach i będzie uwzględniać kontekst kulturowy, etyczny oraz efektywność kosztową. W Polsce interwencja będzie testowana w 4 domach opieki względem 4 placówek kontrolnych.

 

Cele

Założenia

Zespoły zadaniowe

Wyzwania i rozwiązania

Opieka Namaste Care

Namaste Care – informacje praktyczne 

Family Carer Decison Support (FCDS)

Konsorcjum

Słowa klucze

Aktualności 

Publikacje