Dr Ilona Barańska

Doktor nauk o zdrowiu (2021), magister zdrowia publicznego (2015), magister socjologii (specjalizacja „Analiza danych i badania społeczne”, 2018), asystent w Pracowni Badań nad Starzejącym się Społeczeństwem w Zakładzie Socjologii Medycyny CMUJ. Jej zainteresowania badawcze to jakość opieki nad osobami starszymi w tym jakość opieki u kresu życia, jakość opieki w placówkach opiekuńczych, jakość życia opiekunów rodzinnych osób starszych, komunikacja medyczna w tym komunikacja u kresu życia, wypalenie zawodowe wśród personelu medycznego oraz analiza danych oraz ich wizualizacja. W 2021 obroniła rozprawę doktorską pt. „Percepcja komunikacji pomiędzy lekarzem a krewnymi osób u kresu życia przebywających w placówkach opieki długoterminowej – analiza porównawcza w sześciu krajach Europy” pod kierunkiem prof. dr hab. med. Katarzyny Szczerbińskiej. Posiada udokumentowaną współpracę w ramach projektów międzynarodowych (np. 7PR, ERASMUS+, HORIZON 2020) i wewnątrz uczelnianych. Jestem autorem  publikacji naukowych (w tym  z IF). Wielokrotnie prezentowała wyniki swoich badań na konferencjach międzynarodowych. 

Realizowane projekty:

 • 2021-2023: projekt SIWSON „Stres i wykluczenie społeczne opiekunów nieformalnych osób z demencją w początkowej fazie pełnienia opieki” finansowany z POB FutureSoc i POB Life;
 • 2021-2025: projekt międzynarodowy I-CARE4OLD; „Zindywidualizowana opieka nad osobami starszymi ze złożonymi chorobami przewlekłymi w opiece domowej;
  i placówkach opiekuńczych”; projekt finansowany w ramach HORIZON 2020;
 • 2022-2027 – EU NAVIGATE – “Implementation and evaluation of a navigation intervention for people with cancer in old age and their family caregivers: an international pragmatic randomized controlled trial”; HORIZON-HLTH-2021.

Prowadzone zajęcia: https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/osoby/pokazOsobe&os_id=127151

Przynależność do organizacji naukowych, otrzymane nagrody:

 • 2016 – I nagroda za najlepszy referat w sesji III podczas III Międzynarodowej Konferencji Interdyscyplinarnej „Zdrowie i Odporność Psychiczna” (23-24 września 2016; Kraków)
 • 2017 – stypendium rektora UJ dla najlepszych doktorantów
 • 2018 – stypendium rektora UJ dla najlepszych doktorantów
 • 2019 – stypendium rektora UJ dla najlepszych doktorantów
 • Polskie Towarzystwo Gerontologiczne

  Więcej informacji na stronie https://portalwiedzy.cm-uj.krakow.pl/info.seam?id=UJCM9593bb52bd5743ffb67ca8c3743f667e&affil=&lang=pl