Dr Violetta Kijowska

Absolwentka zdrowia publicznego i studiów doktoranckich na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie. Zatrudniona w Zakładzie Socjologii Medycyny w Katedrze Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej UJ CM, wcześniej współpracownik Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów naukowo-badawczych i edukacyjnych. Jest wykonawcą kilkunastu krajowych i międzynarodowych projektów realizowanych w ramach: 5 Programu Ramowego, 7 Programu Ramowego, European Public Health Programme, Erasmus+, Leonardo da Vinci oraz Grundtvig. Posiada także kilkuletnie doświadczenie dydaktyczne. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień jakości opieki zdrowotnej, opieki długoterminowej nad osobami starszymi oraz rozwoju kompetencji zawodowych kadr medycznych. Jest autorką kilkudziesięciu artykułów oryginalnych, poglądowych i popularno-naukowych oraz współautorką kilku rozdziałów w opracowaniach zbiorowych w obszarze opieki długoterminowej, zdrowia publicznego, zarządzania w opiece zdrowotnej, z których 10 jest indeksowanych w bazie Medline. Problematyce jakości opieki nad osobami chorymi na demencję w placówkach opiekuńczych w Polsce poświęcona była jej rozprawa doktorska. Łączny współczynnik oddziaływania (Impact Factor) wszystkich prac wynosi : 51.558;  Punkty MNiSW: 1175,000, a Index Hirscha: 7. Członek Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego.

W skład pracy doktorskiej wchodzi pięć artykułów oryginalnych prezentujących badania własne:

1) Kijowska V., Szczerbińska K., Prevalence of cognitive impairment among long-term care residents: a comparison between nursing homes and residential homes in Poland, „Eur. Geriatr. Med.” 2018; 9(4): 467–476. https://doi.org/10.1007/s41999-018-0062-2 IF 1.233; MNiSW 15 pkt.

2) Kijowska V., Barańska I., Szczerbińska K., Health, functional, psychological and nutritional status of cognitively impaired long-term care residents in Poland, „Eur. Geriatr. Med.” 2020; 11(2): 255–267. https://doi.org/10.1007/s41999-019-00270-5; IF 1.232; MNiSW 40 pkt.

3) Kijowska V., Barańska I., Szczerbińska K., Factors associated with drug prescribing practices in long-term care patients with cognitive impairment, „Eur. Geriatr. Med.” 2020; 11(5): 761–775. https://doi.org/10.1007/s41999-020-00331-0; IF 1.232; MNiSW 40 pkt.

4) Kijowska V., Barańska I., Szczerbińska K., Relationship between administrative characteristics of long-term care institutions and use of antipsychotics and anxiolytics in residents with cognitive impairment, „Int. J. Geriatr. Psychiatry” 2021; 36: 349–359. https://doi.org/10.1002/gps.5432 IF 2.675; MNiSW 100 pkt.

5) Kijowska V., Barańska I., Stodolska A., Szczerbińska K., Nonpharmacological interventions in patients with cognitive impairment: a comparison of residential and nursing homes in Poland.
„Pol. Arch. Intern. Med.” 2021; 131(1): 42-53. doi:10.20452/pamw.15731; IF 3.007; MNiSW 100 pkt.