Cel projektu

CEL PROJEKTU

Głównym celem projektu I-CARE4OLD jest opracowanie platformy cyfrowej, która będzie wspierała profesjonalistów zajmujących się opieką nad osobami w podeszłym wieku w podejmowaniu decyzji, tak by mogli oni dokładniej prognozować:

 • trajektorię (polepszenie lub pogorszenie) stanu zdrowia pacjentów,
 • wpływ podjętego leczenia na pacjentów w podeszłym wieku z wielochorobowością i  przewlekłymi, złożonymi dolegliwościami, którzy podlegają opiece długoterminowej.

Projekt zgromadził grupę międzynarodowych ekspertów z ogromnym doświadczeniem w takich obszarach jak:

 • geriatria i gerontologia,
 • opieka długoterminowa,
 • epidemiologia,
 • zdrowie publiczne
 • sztuczna inteligencja

Aby osiągnąć wyznaczony cel zespół projektowy będzie realizował 5 zadań

 

 1. stworzenie szerokiej bazy danych na temat osób starszych podlegających opiece ciągłej. Zadanie to obejmuje harmonizację zmiennych pozyskiwanych w 8 krajach i powiązanie oceny stanu pacjenta z danym zebranymi przez administrację i personel medyczny placówek opiekuńczych.
 2. zdefiniowanie grup pacjentów charakteryzujących się podobnymi problemami zdrowotnymi. Zadanie to ma na celu zbadanie wewnętrznej i zewnętrznej powtarzalności tych grup w krajach europejskich, w Ameryce Północnej, w Nowej Zelandii i w Hong Kongu oraz zweryfikowanie stałości tych wzorców zarówno w przypadku pacjentów opieki domowej jak i zinstytucjonalizowanej.
 3. opracowanie i zweryfikowanie modeli wspierających prognozowanie takich zdarzeń jak zgon, przyjęcie do szpitala, pogorszenie ogólnego funkcjonowania w zakresie codziennych czynności, pogorszenie funkcji poznawczych, pogorszenie klinicznego stanu zdrowia i obniżenie jakości życia.
 4. określenie farmakologicznych i niefarmakologicznych oddziaływań zmieniających trajektorię stanu zdrowia pacjenta. Zadanie to polega na stworzeniu nowoczesnej platformy cyfrowej wspierającej podejmowanie decyzji dotyczących wprowadzenia, zaniechania i wpływu terapii fakmakologicznych i niefarmakologicznych modyfikujących trajektorię zdrowia indywidualnych pacjentów z wielochorobowością i przewlekłymi, złożonymi dolegliwościami.
 5. opracowanie i przetestowanie zindywidualizowanego systemu wspierającego prognozowanie trajektorii zdrowia. Zadanie to obejmie określenie możliwości wykorzystania specjalnej platformy cyfrowej stworzonej w oparciu o algorytmy do:
 • prognozowania stanu zdrowia pacjentów z wielochorobowością i przewlekłymi, złożonymi dolegliwościami.
 • określenia zasadności i optymalności wybranego sposobu leczenia, tak by wspierać podejmowanie decyzji zarówno przez profesjonalistów z obszaru opieki medycznej, samych pacjentów, jak ich bliskich