Ewaluacja

Projekt jest inicjatywą innowacyjną i potrzebną, która może pomóc w podejmowaniu decyzji odnośnie zdrowia osób starszych otrzymujących opiekę dzięki lepszemu prognozowaniu ich stanu zdrowia oraz efektów leczenia.

Uzasadnieniem dla takiego wsparcia jest m.in. problem nadużywania leków u osób starszych, fakt, że osoby te często wyłączane są z badań klinicznych, brak zasobów osobowych oraz technologicznych w domach opieki, a także rosnąca liczba osób ze złożonymi chorobami przewlekłymi w tych placówkach.

Mocną stroną projektu jest także zindywidualizowane podejście do opieki nad osobami starszymi ze złożonymi chorobami przewlekłymi oraz wykorzystanie nowych technologii pozwalających na gromadzenie, integrację i analizę danych klinicznych w różnych aspektach (m.in. funkcjonalnych, społecznych, psychologicznych).

Wyniki projektu mogą przyczynić się do rozwoju gerontologii i geriatrii, szczególnie w zakresie zoptymalizowanej opieki nad pacjentem. Projekt podkreśla znaczenie współpracy międzynarodowej oraz trwałe istotne efekty dla opieki geriatrycznej w całej Europie, a także w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

Efekty projektu będą miały praktyczne znaczenie dla wielu grup, instytucji oraz dyscyplin (system ochrony zdrowia i pomocy społecznej na poziomie lokalnym, regionalnym, narodowym i międzynarodowym; politycy, badacze, pedagodzy, pracownicy służby zdrowia; epidemiologia, opieka geriatryczna).