Geneza projektu

Tendencje demograficzne wskazują na postępujący proces starzenia się społeczeństw Unii Europejskiej i powiększanie się populacji osób starszych, która jest najbardziej obarczona ryzykiem zachorowania na choroby nowotworowe. Jednoczesny rozwój medycyny w zakresie nowoczesnych i zaawansowanych terapii nowotworowych powoduje zmianę charakteru i przebiegu chorób onkologicznych z terminalnego na przewlekły. Oznacza to, że coraz większa liczba pacjentów ze schorzeniami onkologicznymi ma szansę żyć dłużej, ale musi nauczyć się radzić sobie z chorobą nowotworową i jej skutkami jako stanem przewlekłym.
Choroba nowotworowa w podeszłym wieku, prócz powodowania zaburzeń zdrowia w postaci uciążliwych objawów i ograniczeń fizycznych, zwykle niekorzystnie wpływa na sferę emocjonalną i społeczną oraz na codzienne funkcjonowanie pacjentów. Ponadto starszy wiek wiąże się ze zwiększonym ryzykiem ubóstwa, izolacji społecznej i minimalnym wsparciem społecznym. Osoby starsze i ich opiekunowie często nie są świadome usług zdrowotnych i socjalnych, dostępnych dla nich w ich środowisku społecznym i miejscu zamieszkania, co przyczynia się do powstawania nierówności w dostępie do opieki.
Dlatego potrzebne jest innowacyjne podejście do opieki onkologicznej nad populacją starszych pacjentów. Projektowanie rozwiązań w zakresie modeli opieki onkologicznej powinno uwzględniać zarówno specyfikę obecnie funkcjonujących świadczeń zdrowotnych jak i proponować szersze, skoncentrowane na pacjentach i ich potrzebach podejście.
Jedną z form wsparcia jest model nawigacji pacjenta po systemie opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i zasobach w środowisku życia. Ta forma pomocy szczególnie rozwinęła się w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych Ameryki, natomiast w Europie występuje incydentalnie najczęściej w wyniku lokalnych inicjatyw oddolnych.
Projekt badawczy EU NAVIGATE zmierza do adaptacji, wdrożenia i ewaluacji modelu nawigacji NavCare© autorstwa prof. Barbary Persut i prof. Wendy Duggleby, który obecnie z powodzeniem jest rozpowszechniany w Kanadzie, a dotychczasowe wyniki badań naukowych potwierdziły jego skuteczność w tym kraju.
W ramach projektu badawczego EU NAVIGATE program NavCare© zostanie przetłumaczony na 6 języków i zaadaptowany do realizacji w Belgii, Holandii, Irlandii, Polsce, Portugalii i we Włoszech oraz dostosowany do specyficznych warunków w tych krajach. Następnie zmodyfikowany program nawigacji pacjenta pod nazwą NavCare-EU będzie podlegał ewaluacji pod względem efektywności kosztowej i poprawy jakości życia pacjentów i ich opiekunów rodzinnych.
Tym samym projekt badawczy EU NAVIGATE wpisuje się w aktualne i prognozowane potrzeby starzejących się społeczeństw Unii Europejskiej. Komplementarnie odpowiada na problemy związane ze zmianami demograficznymi, epidemiologią, polityką społeczną oraz ochroną zdrowia. W Polsce wychodzi naprzeciw inicjatywom ustawodawczym wprowadzając nową funkcję (a potencjalnie zawód) nawigatora, który ma uzupełniać zadania, istniejącego już w systemie opieki zdrowotnej, koordynatora onkologicznego wspierając pacjenta w zakresie potrzeb psychospołecznych.