Informacje o pracowni

Pracownia Badań nad Starzejącym się Społeczeństwem wchodzi w skład Katedry Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej Wydziału Lekarskiego CM UJ.

Działalność Pracowni

Pracownia zajmuje się działalnością naukowo-badawczą oraz dydaktyczną w dziedzinie socjologii, epidemiologii, gerontologii i zdrowia publicznego. Zatrudnieni naukowcy posiadają doświadczenie badawcze zwłaszcza w odniesieniu do badań jakości życia osób starszych i jakości opieki długoterminowej. Szczegółowe opis osiągnięć pracowników, publikacji i badań znaleźć można w pozostałych zakładkach.

Pracownia Badań nad Starzejącym się Społeczeństwem w Zakładzie Socjologii Medycyny Katedry Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej Wydziału Lekarskiego UJ CM została utworzona 1 grudnia 2012 roku na mocy Zarządzenia nr 114 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego 27 listopada 2012 roku.

Zgodnie z regulaminem do zadań Pracowni należy:

   1) prowadzenie edukacji, analiz statystycznych oraz współpraca w prowadzeniu badań gerontologicznych w zakresie:

a) jakości życia osób starszych,
b) promocji zdrowia w wieku podeszłym,
c) edukacji zdrowotnej pacjentów w wieku podeszłym i ich rodzin,
d) jakości opieki zdrowotnej i pomocy społecznej realizowanych w odniesieniu do osób starszych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień opieki długoterminowej, paliatywnej, geriatrycznej i pomocy społecznej,
e) modelowania różnych form opieki nad ludźmi w wieku podeszłym, a w szczególności opracowanie rozwiązań gwarantujących poprawę dostępności opieki i realizacji standardów opieki;

   2) rozwijanie intensywnej współpracy międzynarodowej w zakresie, o którym mowa w pkt 1;

   3) współpraca z Kliniką Chorób Wewnętrznych i Geriatrii Katedry Chorób Wewnętrznych i Gerontologii UJ CM w zakresie spraw wymienionych w pkt 1;

   4) uczestniczenie w przygotowaniu i prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu geriatrii i różnych aspektów jakości życia osób starszych.

Działalność naukowo-badawcza:

Zespół Pracowni aktywnie podejmuje działania w celu pozyskania środków w ramach grantów badawczych. Jak dotąd zrealizował wiele projektów badawczych we współpracy międzynarodowej jak i w ramach grantów krajowych. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują wysokobudżetowe projekty finansowane przez Komisję Europejską z 7. Programu Ramowego (PACE); HORIZON 2020 (I-CARE4OLD); HORIZON EUROPE (NAVIGATE); IMI (SPRINT-T). Ponadto realizuje zadania w ramach projektów krajowych (CRACoV-HHS) i wewnątrz uczelnianych (SIWSON) oraz finansowanych ze środków statutowych (więcej na ten temat w zakładce Badania i projekty).

Zespół Pracowni prowadzi szeroką działalność publikacyjną w dziedzinie gerontologii i zdrowia publicznego (więcej na ten temat w zakładce Publikacje) i konferencyjną. Od roku 2012 opublikował ponad 200 prac w recenzowanych czasopismach i przedstawił wiele doniesień głównie na konferencjach międzynarodowych. Sam był organizatorem Międzynarodowej Konferencji dla 200 osób kończącej projekt PACE. Ma bogatą współpracę międzynarodową z renomowanymi ośrodkami naukowymi w Europie i Północnej Ameryce (więcej na ten temat w zakładce Współpraca).

Pracownicy angażują się w działania dydaktyczne na różnym poziomie prowadząc zajęcia na:

– studiach przed dyplomowych na kierunkach lekarskim, pielęgniarskim, zdrowia publicznego, dietetyki, analityki i wielu innych w ramach UJCM i UJ,

– na kursach specjalistycznych dla lekarzy i menadżerów instytucji opieki długoterminowej,

– na Jagiellońskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku,

– w ramach projektu ERASMUS +.