Prof. dr hab. Katarzyna Szczerbińska

Od 2013r. Kierownik Pracowni Badań nad Starzejącym się Społeczeństwem w Katedrze Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie

Lekarz specjalista geriatrii z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu badań naukowych w dziedzinie geriatrii, gerontologii i zdrowia publicznego zwłaszcza w obszarze opieki długoterminowej i promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej osób starszych. W swojej pracy badawczej podejmuje się trudnych zagadnień opieki nad osobami starszymi obarczonymi wielochorobowością, zagrożonymi upadkami, konsekwencjami zespołu kruchości i sarkopenii, będącymi u schyłku życia. W tym zakresie prowadzi szeroko zakrojoną współpracę międzynarodową. Uczestniczyła w 18 projektach współpracy międzynarodowej finansowanych w ramach programów:

 • BIOMED2,
 • 5th FP,
 • 7th FP,
 • HORIZON 2020,
 • HORIZON EUROPE,
 • IMI,
 • European Public Health Programme,
 • Leonardo da Vinci,
 • Lifelong Learning Programme – GRUNDTVIG, Tempus,

pełniąc rolę kierownika polskiego zespołu (principal investigator) w 12 z nich. Kierowała polskimi zespołami w trzech wysokobudżetowych projektach finansowanych z Programów Ramowych Unii Europejskiej:

 • CLESA (5.PR),
 • PREDICT (7.PR),
 • PACE (7.PR).

Ponadto pełniła rolę kierownika w 10 projektach badawczych finansowanych ze źródeł krajowych. Wszystkie dotyczyły gerontologii lub geriatrii. W okresie od 1.02.2014-31.01.2019 była kierownikiem polskiego zespołu niezwykle owocnego projektu PACE (Comparing the effectiveness of palliative care in long term care settings in Europe) finansowanego z 7PR (umowa grantowa nr 603111). Efektem tego projektu była ocena jakości opieki w 356 placówkach opiekuńczych w Europie (w 50 DPS i ZOL w Polsce), opracowanie i  ewaluacja programu szkoleń dla pracowników tych placówek w zakresie opieki nad umierającym w DPS, publikacja podręcznika dla personelu placówek.

W latach 2014-2020 była wykonawcą w projekcie SPRINT-T (Sarcopenia and Physical fRailty IN older people: multi-componenT Treatment strategies) finansowanym z programu IMI, realizowanym w Katedrze Chorób Wewnętrznych i Gerontologii UJCM.

Obecnie kieruje zespołem w projekcie I-CARE4OLD („Individualized CARE for Older Persons with Complex Chronic Conditions in home care and nursing homes”) finansowanym z programu z HORIZON 2020 oraz w projekcie NAVIGATE (Implementation and evaluation of a Navigation Intervention for People with Cancer in Old Age and their Family Caregivers: an international pragmatic randomized controlled trial) finansowanym z programu z HORIZON EUROPE.

W ramach tych projektów angażuje młodych badaczy stwarzając im możliwość rozwoju naukowego i nawiązania współpracy z najlepszymi ośrodkami badawczymi w Europie i Ameryce Północnej. Jej dorobek publikacyjny to ponad 250 publikacji (IF ponad 200; Wsk. cytowań ponad 1000).

Więcej informacji na stronie: https://portalwiedzy.cm-uj.krakow.pl/info.seam?id=UJCM058d1a966694486096db31cbfbf1f72f&affil=&lang=pl