Zadania w projekcie

Struktura prac partnerów konsorcjum została podzielona na 8 pakietów roboczych. Polski zespół bierze udział we wszystkich z nich.

Pakiet 1: Zarządzanie projektem, koordynacja współpracy międzynarodowej.
Odpowiedzialny: Zespół Vrije Universiteit Brussel (VUB), Belgia
Cel: zarządzanie projektem w całym kontinuum jego trwania, koordynacja współpracy między ośrodkami partnerskimi, monitorowanie procesów. Raportowanie oraz dostarczenie produktów, realizacja kamieni milowych. Zarządzanie danymi oraz komunikowanie i upowszechnianie wyników projektu badawczego EU NAVIGATE.

Pakiet 2: Przygotowanie interwencji polegającej na nawigacji – standaryzacja, adaptacja, ocena wykonalności.
Odpowiedzialne: Zespoły Universiteit Gent (GU), Belgia oraz University of British Columbia (UBC), Kanada
Cel: Standaryzacja procedur, tłumaczenie i adaptacja narzędzi badawczych oraz materiałów edukacyjnych oryginalnego programu nawigacji NavCare© do lokalnych kontekstów. Pilotaż i testowanie narzędzi badawczych oraz ocena wykonalności interwencji NavCare-EU w poszczególnych krajach przez partnerów konsorcjum projektu. Zapewnienie integralności funkcjonalnej interwencji jako całości, tj. zakresu, w jakim główne elementy interwencji zostaną zachowane. Opracowanie międzynarodowego szkolenia trenerów z wykorzystaniem podejścia „trenuj trenera”. Przygotowanie strony internetowej służącej do wspierania trenerów w formie zdalnej, które obejmuje spotkania online, materiały uzupełniające do wykorzystania w trakcie interwencji.

Pakiet 3: Przygotowanie procedury i przeprowadzenie randomizowanego badania kontrolowanego oraz ocena jego efektywności
Odpowiedzialny: Zespół Vrije Universiteit Brussel (VUB), Belgia
Cel: Przygotowanie, standaryzacja i testowanie narzędzi służących do zbierania danych na potrzeby randomizowanego badania kontrolowanego (RCT) przy użyciu przetłumaczonych i podlegających adaptacji kulturowej walidowanych kwestionariuszy w krajach wdrażających interwencję NavCare-EU. Przygotowanie wdrożenia NavCare-EU w krajach partnerskich projektu. Przeprowadzenie, nadzorowanie, wspieranie i analizowanie pragmatycznego randomizowanego kontrolowanego badania zgodnie z protokołem. Analiza efektywności NavCare-EU w różnych krajach w kontekście wyników głównych (pierwszorzędnych) oraz uzupełniających (drugorzędnych).

Pakiet 4: Ocena ekonomiczna i analiza kosztów interwencji NavCare-EU
Odpowiedzialny: Zespół Trinity Collage Dublin (TCD), Irlandia
Cel: Opracowanie narzędzia badawczego obejmującego korzystanie z opieki zdrowotnej i społecznej przez uczestników badania. Opracowanie bazy danych dotyczących kosztów jednostkowych dla poszczególnych kategorii korzystania z opieki zdrowotnej, w tym opieki bezpłatnej, we wszystkich krajach. Przeprowadzenie standardowej analizy efektywności kosztowej interwencji z wykorzystaniem QALY w kontekście opieki zdrowotnej. Zbadanie, jak włączenie nieodpłatnych usług ochotników (wolontariuszy jako nawigatorów) oraz zasobów lokalnej społeczności wpływa na ostateczną interpretację wyników interwencji (w wymiarze ekonomicznym i jakości życia). Przeprowadzenie oceny z uwzględnieniem różnych miar efektywności kosztowej uwzględniającej jakość życia.

Pakiet 5:  Przeprowadzenie analizy porównawczej w krajach i podgrupach pacjentów.
Odpowiedzialny: Zespół Universidade Coimbra (UC), Portugalia
Cel: Optymalizacja interwencji NavCare-EU dzięki analizie różnic pomiędzy krajami i podgrupami pacjentów w celu stwierdzenia jakie rozwiązania są najskuteczniejsze w poszczególnych krajach i dla jakich grup pacjentów. Ma temu służyć poznanie różnorodności doświadczeń i efektów interwencji w podgrupach pacjentów różniących się cechami, o których wiadomo, że wpływają na równość w zdrowiu i dostępie do opieki dla osób starszych. Ponadto zostanie przeprowadzona analiza wpływu kluczowych elementów interwencji NavCare-EU na jakość życia chorych na choroby nowotworowe oraz analiza pozwalająca zrozumieć efekty interwencji NavCare-EU zależne od różnych systemów opieki zdrowotnej i społecznej oraz kultury pracy nawigacyjnej.

Pakiet 6: Ocena procesu wdrożenia interwencji NavCare-EU w poszczególnych krajach.
Odpowiedzialny: Zespół Stichting AUMC Holandia
Cel: Ocena wykonania interwencji czy i w jakim stopniu została ona wdrożona zgodnie z zamierzeniami. Analizowane będą zamierzone i niezamierzone adaptacje interwencji dokonane podczas wdrażania oraz ich wpływ na ostateczne wyniki. Zidentyfikowane zostaną czynniki ułatwiające oraz utrudniające, które mogą mieć wpływ na proces wdrażania interwencji NavCare-UE. W ocenie zostaną uwzględnione opinie pacjentów, opiekunów rodzinnych oraz profesjonalistów opieki zdrowotnej i społecznej realizujących interwencję w celu ustalenia czynników decydujących o potencjalnej trwałości programu. Identyfikacja mechanizmów zmiany (jak i dlaczego dostarczona interwencja działa i dla kogo) będzie przeprowadzona w oparciu o doświadczenie i poglądy tych osób. Wnioski z oceny procesu wdrożenia i realizacji interwencji będą stanowiły wkład do zadania realizowanego w ramach pakietu 8, którego celem jest opracowanie zaleceń/rekomendacji odnośnie do wdrażania modelu nawigacji osób starszych chorych na choroby nowotworowe.

Pakiet 7: Mapping – przygotowanie mapy istniejących modeli/form nawigacji dla pacjentów chorych na choroby nowotworowe w krajach Unii Europejskiej i poza nią.
Odpowiedzialny: Zespół Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum (UJCM), Polska
Cel: Identyfikacja funkcjonujących programów i usług nawigacyjnych dla pacjentów onkologicznych w całym kontinuum choroby nowotworowej. Określenie sposobu ich finansowania i kontekstu regulacyjnego, w którym funkcjonują. Określenie barier i możliwości zaangażowania nawigatorów na różnych poziomach. Analiza aktualnych praktyk nawigacyjnych i innowacyjnych podejść oraz ich baza dowodowa. Wynikiem badania zmierzającego do sporządzenia mapy świadczeń nawigacji będzie raport, który przyczyni się do opracowania specyficznych dla poszczególnych krajów rekomendacji dotyczących wdrażania tych usług jak również polityki w tym zakresie. Rekomendacje te zostaną opracowane w ramach pakietu 8.

Pakiet 8: Rozpowszechnianie i informowanie o wynikach projektu badawczego EU NAVIGATE.
Odpowiedzialny: Zespół European Cancer Organisation (ECO), Belgia
Cel: współpraca z zespołami innych projektów finansowanych z środków UE w celu stworzenia sieci kontaktów, w tym gospodarczych i naukowych, dzięki którym zwiększy się dostępność programu NavCare-EU wśród pacjentów onkologicznych. Opracowanie polityki zdrowotnej dotyczącej nawigacji w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem usług opieki zdrowotnej przeznaczonych dla osób starszych. Przygotowanie zaleceń opartych na dowodach naukowych, które pozwolą na wdrożenie nawigacji poza projektem badawczym. Opracowanie i wdrożenie planu rozpowszechniania informacji na temat projektu oraz jego rezultatów.