plan pracy

PLAN PRACY

Projekt I-CARE4OLD jest podzielony na 8 zadań (work packages) przypisanych poszczególnym uczestnikom projektu

WP 1 – koordynacja i zarządzanie

WP 2 – zebranie i harmonizacja danych

WP 3 – określenie grup pacjentów, charakteryzujących się występowaniem podobnych schorzeń

WP 4 – określenie typowych profili pacjentów pod względem trajektorii ich zdrowia

WP 5 – określenie farmakologicznych terapii i ich wpływu na trajektorię zdrowia pacjentów 

WP 6 – wpływ niefarmakologicznych oddziaływań na zdrowie pacjentów

WP 7 – stworzenie platformy cyfrowej, która będzie wspierać ocenę zagrożeń i możliwości leczenia oraz przeprowadzenie badania ewaluacyjnego platformy wśród potencjalnych użytkowników

WP 8 – rozpropagowanie i udostępnienie platformy profesjonalistom ochrony zdrowia oraz prowadzenie akcji informacyjnej.