baza danych interRAI

BAZA DANYCH interRAI i PROJEKT I-CARE4OLD

Cross-National Assessment of Elderly and Disabled Persons – interRAI

https://interrai.org/

InterRAI to globalna  sieć współpracy naukowców i praktyków z ponad 35 krajów działających na rzecz poprawy jakości opieki nad osobami w każdym wieku, które z powodu wielochorobowości, niepełnosprawności fizycznej lub intelektualnej, chorób psychicznych  lub nowotworowych wymagają kompleksowego podejścia i opieki długoterminowej w środowisku domowym, w szpital lub w instytucjach opiekuńczych.

Rozwój systemu interRAI

Konsorcjum interRAI ma swój początek w latach 80-tych ubiegłego wieku, gdy w wyniku licznych skarg na jakość opieki w placówkach opiekuńczych w Stanach Zjednoczonych przyjęto ustawę Akt OBRA’87 (Omnibus Budget Reconcilation Act), która wprowadziła obowiązek prowadzenia ujednoliconego systemu oceny osób przebywających w instytucjach opieki długoterminowej. Powołany wówczas zespół naukowców w ciągu zaledwie 18 miesięcy opracował formularz rutynowej oceny pacjenta RAI (Resident Assessment Instrument) oraz plany postępowania w przypadku stwierdzenia określonych zaburzeń (RAPs – Resident Assessment Protocols).

System miał przede wszystkim wymuszać realizację standardów opieki i w ten sposób sprzyjać poprawie jej jakości. Później okazało się, że zbierane dane o pacjentach znalazły znacznie szersze zastosowanie w analizach będących źródłem cennych informacji o istotnym znaczeniu dla zarządzania instytucjami ochrony zdrowia oraz kreowania polityki zdrowotnej.

Dzisiaj, na podstawie doświadczeń naukowców amerykańskich, można stwierdzić, że taki system zbierania informacji może ponadto spełniać kilka innych funkcji – może on:

– umożliwiać obiektywną ocenę stanu zdrowia i przekaz informacji budowanej w oparciu o ujednolicone kryteria (np. pomiędzy różnymi pracownikami opieki zdrowotnej w różnych instytucjach ochrony zdrowia i pomocy społecznej),

– umożliwiać porównania stanu pacjentów przebywających w różnych placówkach, a nawet

– być podstawą do szacowania wielkości kontraktu zależnie od potrzeb zdrowotnych określonych grup pacjentów.

Rosnące zainteresowanie powodzeniem systemu opartego na RAI doprowadziło do powstania w roku 1992 międzynarodowego stowarzyszenia InterRAI, które wzięło swoją nazwę od Resident Assessment Instrument). Obecnie zrzesza ono naukowców (klinicystów m.in. geriatrów, gerontologów, psychiatrów, psychologów oraz socjologów, statystyków, specjalistów zdrowia publicznego i zarządzania) z ponad 35 krajów świata. Ich misją początkowo była poprawa jakości opieki nad osobami starszymi, niedołężnymi i niepełnosprawnymi, a obecnie jest ocena potrzeb zdrowotnych osób w każdym wieku, które z powodu wielochorobowości, niepełnosprawności fizycznej lub intelektualnej, chorób psychicznych lub nowotworowych wymagają kompleksowego podejścia i opieki długoterminowej w środowisku domowym, w szpitalu lub w instytucjach opiekuńczych.

Szczególną wartością systemu interRAI jest integracja informacji pozyskiwanej w wyniku oceny stanu zdrowia i potrzeb zdrowotnych pacjentów przy użyciu wystandaryzowanych kwestionariuszy. Stosowanie tych samych kryteriów rozpoznania określonych problemów obiektywizuje ocenę różnych specjalistów i pozwala na obserwacje zmian stanu zdrowia na przestrzeni czasu i w różnych miejscach realizacji opieki. W ten sposób zebrane dane są podstawą do:

– planowania opieki (w formie indywidualnych planów postępowania),

– podejmowania działań zapobiegawczych,

– opracowywania i stosowania wskaźników jakości opieki dotyczących zarówno podejmowanych procedur, jak i uzyskiwanych wyników opieki oraz

– stosowania ich w systemach akredytacji w celu poprawy jakości,

– szacowania kosztów procedur oraz

– finansowania opieki w oparciu o zastosowanie algorytmu grupowania pacjentów do poszczególnych kategorii (Case-Mix Algorithm) i kwalifikowanie ich do określonych grup świadczeń (RUGs – Resources Utilisation Groups).

Obecnie zaproponowany przez interRAI system zbierania danych o pacjentach jest realizowany w ramach rutynowych świadczeń medycznych przede wszystkim w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Nowej Zelandii, Hongkongu jak również w wybranych prowincjach w wielu krajach Europy (Belgia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Szwajcaria, Włochy). Ponadto dane o pacjentach zbierane są w ramach wielu projektów badawczych na całym świecie, również w Polsce. 

W Polsce interRAI reprezentuje prof. dr hab. Katarzyna Szczerbińska, do której można zwracać się o zgodę na korzystanie z kwestionariuszy i innych narzędzi interRAI (https://interrai.org/about-interrai/#!/licensing).

E-mail: katarzyna.szczebinska@uj.edu.pl

Więcej na temat koncepcji systemu interRAI w:

Szczerbińska K.: Systemowe działania w celu poprawy jakości opieki nad osobami starszymi – przykład InterRAI. Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia, Zdrowie Publiczne i Zarządzanie. 2006; t. 4, nr 1, s. 83-97.

Projekt I-CARE4OLD został przygotowany przez członków konsorcjum interRAI w celu harmonizacji i analizy danych ponad 50 milionów pacjentów zebranych na przestrzeni wielu lat przede wszystkim w 8 krajach: Belgii, Finlandii, Holandii, Hong Kongu, Kanadzie, Nowej Zelandii i Stanach Zjednoczonych.

Analiza tego zbioru danych przy użyciu sztucznej inteligencji zmierza do opracowania algorytmów prognostycznych, które mają wspierać lekarzy i pielęgniarki w procesach decyzyjnych w zakresie postępowania terapeutycznego – farmakologicznego i niefarmakologicznego. Efektem projektu będzie platforma cyfrowa wspomagająca pracowników opieki zdrowotnej.