Metodyka badania

Badania naukowe prowadzone w ramach projektu EU NAVIGATE mają charakter eksperymentu medycznego. Zostaną zrealizowane zgodnie z najwyższymi standardami metody randomizowanych badań kontrolnych, powszechnie stosowanej w badaniach klinicznych – także tych o charakterze niefarmakologicznym.

Pacjenci w liczbie około 489 z 6 krajów (Belgii, Holandii, Irlandii, Polski, Portugalii, Włoch) w każdym z nich zostaną losowo przydzieleni do dwóch grup: interwencyjnej i kontrolnej. Ze względów etycznych pacjenci obu grup otrzymają usługę nawigacji przez analogiczny okres 12 miesięcy, jednak terminy jej rozpoczęcia będą się różnić w czasie. Pacjenci wylosowani do grupy interwencyjnej otrzymają wsparcie nawigatora natychmiast, natomiast u pacjentów z grupy kontrolnej ta pomoc będzie odroczona o 6 miesięcy.

W celu oceny interwencji NavCare-EU zaplanowano badanie pacjentów i ich opiekunów przy użyciu kwestionariuszy wywiadu. Pomiary będą wykonywane regularnie – co 3 miesiące zarówno wśród pacjentów i opiekunów wylosowanych do grupy interwencyjnej jak i kontrolnej. Ponadto zostaną przeprowadzone badania jakościowe wśród potencjalnych użytkowników programu, tj. nawigatorów i ich koordynatorów nawigacji (metodą wywiadu pogłębionego oraz focus group) w celu pozyskania ich opinii na temat mocnych i słabych stron interwencji. Analiza tych danych pozwoli na ocenę skuteczności programu nawigacji NavCare-EU w porównaniu z rutynową opieką.

Badanie procesu wdrażania interwencji NavCare-EU obejmie nawigatorów i koordynatorów nawigacji zatrudnionych do realizacji interwencji. Przy użyciu odpowiednich narzędzi ocenie będzie podlegać proces planowania i implementacji programu w kontekstach: jego dotarcia do grupy docelowej (reach), skuteczności (effectiveness or efficacy), przyjęcia przez pracowników (adoption), wdrożenia (implementation) i trwałości programu (maintenance/sustainment). Badanie zostanie pogłębione szczegółową analizą czynników decydujących o warunkach skutecznego wdrożenia przy użyciu Consolidated Framework for Implementation Research (CFRI) w kontekście implementacji i dysponuje ramami pozwalającymi na syntezę i pozyskiwanie wiedzy dotyczącej warunków działania interwencji.

REAIM służy do planowania i oceny programu zgodnie z kluczowymi rezultatami w wymiarze: zasięgu, skuteczności, adaptacji, wdrożenia i utrzymania interwencji.