Badania i projekty

Projekty obecne:

 

Projekt EU NAVIGATE – „Wdrażanie i ocena interwencji polegającej na nawigacji osób starszych z chorobą nowotworową oraz ich opiekunów: międzynarodowe badanie RCT” (ang. Implementation and evaluation of a Navigation Intervention for People with Cancer in Old Age and their Family Caregivers: an international pragmatic randomized controlled trial). Czas trwania projektu: 1.09.2022-31.08.2027. Projekt finansowany z programu HORIZON EUROPE. Jego celem jest ocena efektywności niefarmakologicznej interwencji, opierającej się na nawigacji osób starszych z chorobą nowotworową, a także ich opiekunów rodzinnych w ramach różnych systemów opieki zdrowotnej w Europie. W skład konsorcjum wchodzi 11 instytucji z 7 różnych krajów (Belgia, Irlandia, Polska, Holandia, Portugalia, Kanada, Włochy). Rezultatem interwencji ma być: stworzenie pakietu edukacyjnego dedykowanego koordynatorom onkologicznym, koordynatorom nawigatorów a także nawigatorom, ocena efektywności przedstawionego w interwencji modelu opieki oraz przygotowanie rekomendacji dotyczących opieki nad starszymi osobami cierpiącymi na chorobę nowotworową.
Więcej informacji można uzyskać na oficjalnej stronie projektu: https://eunavigate.com/


Projekt I-CARE4OLD – „Zindywidualizowana opieka nad osobami starszymi ze złożonymi chorobami przewlekłymi w opiece domowej i placówkach opiekuńczych”  (ang.  Individualized Care for Older Persons with Complex Chronic Conditions in home care and nursing homes). Okres trwania projektu przypada na lata: 2021-2025. Finansowany ze środków programu HORIZON 2020. Celem projektu jest opracowanie i walidacja algorytmów prognostycznych wykorzystujących sztuczną inteligencję do przewidywania wyników zdrowotnych i modyfikowania wpływu terapii farmakologicznych i niefarmakologicznych u osób starszych przebywających w opiece domowej i w placówkach opiekuńczych. W tym celu zostaną wykorzystane istniejące bazy danych zawierające dane ponad 50 milionów osób w kilku krajach Europy, w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Rezultatem ma być poprawa procesu podejmowania decyzji klinicznych w odniesieniu do przewlekle chorych pacjentów w starszym wieku dzięki zastosowaniu wysokiej jakości, walidowanych na poziomie międzynarodowym, algorytmów predykcyjnych dotyczących trajektorii choroby i wyników leczenia. Jednym z zadań ma być przygotowanie międzynarodowej e-platformy dla pracowników opieki zdrowotnej, zwłaszcza lekarzy, umożliwiającej programowanie leczenia w oparciu o wspomniane modele predykcji.

Projekt SIWSON– „Stres i wykluczenie społeczne opiekunów nieformalnych osób z demencja w początkowej fazie pełnienia opieki” (ang. Stress and social exclusion of caregivers of informal people with dementia in the initial phase of care). Projekt 2 letni przypadający na okres 15.11.2021- 31.08.2023. Projekt finansowany w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim (POB FutureSoc). Głównym celem projektu jest ocena wpływu początkowej fazy sprawowania opieki nad osobą z demencją na wystąpienie stresu i wykluczenia społecznego u opiekunów rodzinnych. Niniejszy projekt uzupełnia aktualny stan wiedzy na temat stresu i wykluczenia z relacji społecznych nieformalnych opiekunów osób z demencją, a także podkreśla potrzebę podjęcia określonych działań w tym zakresie.

Projekt CRACoV-HHS –  “Model wielospecjalistycznej opieki szpitalnej i pozaszpitalnej nad pacjentami z zakażeniem SARS-CoV-2” (ang. A model of multispecialty in-hospital and out-of-hospital care for patients with SARS-CoV-2 infection). Okres trwania projektu to 12 miesięcy. Projekt realizowany przez konsorcjum Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach projektu pozakonkursowego [Prewencja i leczenie: COVID-19]. Projekt jest przedsięwzięciem interdyscyplinarnym, łączy zespoły naukowców i specjalistów z wielu obszarów medycyny w badaniach nad COVID-19. Główne założenia tego projektu to mi.in. opracowanie nowych metod identyfikacji zakażenia,  poznanie przebiegu COVID-19 i czynników warunkujących różny obraz kliniczny zakażenia SARS-CoV-2, ocena występowania powikłań klinicznych u pacjentów z COVID-19 i  opracowanie rozwiązań informatycznych poprawiających bezpieczeństwo pacjenta w izolacji domowej.

Projekty zakończone:


Projekt PACE– „Porównanie efektywności opieki paliatywnej nad osobami starszymi w placówkach opieki długoterminowej w Europie” (ang. Comparing the effectiveness of Palliative Care for Elderly people in long-term care facilities in Europe).  Projekt przypadał na lata 2014-2019. Realizowany w ramach 7. Programu Ramowego FP7-HEALTH-2013-INNOVATION-1, finansowany przez Komisję Europejską oraz  współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Polsce. Celem projektu było porównanie opieki paliatywnej nad osobami starszymi przebywającymi w placówkach opiekuńczych w 6 krajach w Europie. Projekt ten dotyka zagadnienia, jakim jest jakość opieki nad pacjentami w końcowej fazie życia, którzy przebywają w placówkach opiekuńczych. W Polsce dotyczy to mieszkańców domów pomocy społecznej (DPS) oraz pacjentów zakładów opiekuńczo-leczniczych (ZOL) i pielęgnacyjno-opiekuńczych (ZPO). Jego celem było dostarczenie odpowiednich narzędzi, zarówno dla pracowników opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, jak i polityków ochrony zdrowia, które pozwolą wypracować najlepsze praktyki opieki paliatywnej nad pacjentami przebywającymi w placówkach opiekuńczych.


Projekt BePreSel
– „Lepsze przygotowanie seniorów do życia w zdrowiu ‘’(ang. A better Preparation For Senior Life). Realizowany w latach 2017-2019. Finansowany w ramach programu ERASMUS +. Głównym celem było propagowanie innowacyjnych form edukacji dla osób starszych. W ramach projektu wykonano ocenę potrzeb i możliwości edukacyjnych osób starszych (65+) w zakresie zagadnień zdrowego starzenia się, na bazie której przygotowano następnie model szkolenia dla seniorów. Opracowano program, zakres tematyczny, oraz materiały szkoleniowe wraz z przewodnikami dla prowadzących kursy i uczestników. Tematyka szkoleń obejmuje zagadnienia poświęcone  m.in. aktywności ruchowej, odżywiania się i ogólnego samopoczucia.


Projekt SPRRINT- T – „Sarkopenia i zespół słabości u osób starszych; wieloczynnikowe strategie leczenia,, ( ang. Sarcopenia and physical frailty in older people: multi-component treatment). Badanie otrzymało wsparcie ze strony IMI na podstawie umowy grantowej nr 115621, na którą składają się środki finansowe z Siódmego Programu Ramowego Unii Europejskiej (7PR / 2007-2013) oraz wkładu rzeczowego firm EFPIA. Badanie realizowane było w okresie 01.07.2014-31.10.2020. Miało charakter interwencyjnego badania klinicznego, prowadzonego w grupie starszych osób z zespołem słabości i sarkopenią. Projekt jest owocem współpracy pomiędzy 16 głównymi w Europie ośrodkami naukowo-badawczymi zajmującymi się tematyką geriatrii. Celem projektu było sprawdzenie i wdrożenie modelu, mającego za zadanie wyłonienie zagrożonych niesprawnością osób mieszkających w środowiskach domowych a następnie ocena innowacyjnych strategii terapeutycznych zespołu słabości fizycznej i niesprawności ruchowej poprzez stworzenie definicji operacyjnej dla (sub)-populacji będących w grupie ryzyka, określenie biomarkerów procesów anabolicznych i katabolicznych mięśni, walidacje i implementacje praktycznych metodologii oraz stworzenie modelu ekonomicznego.

Udział w innych projektach prowadzonych przez inne instytucje:

  1. Badanie statutowe „Ocena jakości życia i jakości opieki w placówkach opieki długoterminowej” w okresie 1.01.2013-31.12.2015
  2. Badania własne „Ocena wiedzy i zachowań zdrowotnych osób w wieku 60 lat i więcej wobec szczepień ochronnych” (2012-30.12.2014)
  3. Udział w projekcie ADAPT2DC („Adaptacja do zmian demograficznych”- Program dla Europy Środkowej) finansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w latach 2012-2014.