Dr Grzegorz Wójcik

Asystent z dr w Zakładzie Socjologii Medycyny UJ CM, doktor nauk humanistycznych, magister psychologii, spec. psychologia kliniczna i socjologii. Kierownik i główny wykonawca w projekcie finansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki  odnoszącym się do wypalenia zawodowego i zaangażowania w pracę w grupie zawodowej pielęgniarek. Kierował badaniami dotyczącymi wpływu pandemii COVID-19 na zdrowie psychiczne studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz był zaangażowany w międzynarodowy projekt badawczy „Ageing Trajectories of Health: Longitudinal Opportunities And Synergies (ATHLOS)” finansowany w ramach programu Horyzont 2020. Autor publikacji w czasopismach naukowych dotyczących wypalenia zawodowego wśród pracowników medycznych, w tym pielęgniarek, problematyki jakości życia i dobrostanu psychicznego. Jego aktualne zainteresowania  naukowe koncentrują się wokół psychologii zdrowia oraz psychopatologii pracy.

Autor i współautor wielu publikacji naukowych, m. in.

  • Wójcik G., Wontorczyk A., Barańska I. (2022). Job Demands, Resources and Burnout among Polish Nurses During the Late Wave of COVID-19 Pandemic. The Mediating Role of Emotional Labour. Frontiers in Psychiatry. Impact Factor JCR w roku publikacji: 157; Liczba punktów MEiN: 100
  • Wójcik G., Kniaziuk K., Zawisza K., Tobiasz-Adamczyk B., Grodzicki T. (2022). Internet Use for Instrumental Purposes in Relation to Quality of Life Among Elderly Females and Males in Poland. Mediating Effects of Loneliness and Social Support. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 35(2); Impact Factor JCR w roku publikacji: 1.843, Liczba punktów MEiN: 100
  • Wójcik G., Zawisza K., Jabłońska K., Grodzicki T., Tobiasz-Adamczyk B. (2021). Transition out of Marriage and its Effects on Health and Health-Related Quality of Life Among Females and Males. COURAGE and COURAGE POLFUS-Population Based Follow-Up Study in Poland. Applied Research in Quality of Life, 1(16), s. 13 – 49;  Impact Factor JCR w roku publikacji: 3.078; Liczba punktów MEiN: 70
  • Wójcik G. (2020). Polsko-norweskie spojrzenie na równość płci i jakość życia. Studia Socjologiczne, 2(237), s. 193 – 204. Recenzja z antologii: Gender Equality and Quality of Life. Perspectives from Poland and Norway. Marta Warat, Ewa Krzaklewska, Anna Ratecka, Krystyna Slany (eds.) Frankfurt am Main: Peter Lang 2016, 322 s.
  • Wójcik G. (2020). Genderowe wizerunki opiekunów i opiekunek na łamach tygodników „Polityka” i „Do Rzeczy”. Analiza porównawcza. Przegląd Socjologiczny, 1(69), s. 107 – 135; Liczba punktów MEiN: 40
  • Wójcik G., Głaś M.; Brzyska M. (2019). Zaniedbanie i samozaniedbanie osób starszych a warunki mieszkaniowe. W: Zaniedbanie i samozaniedbanie osób starszych. Medyczne i społeczne uwarunkowania (s. 185–199), T. Grodzicki, B. Tobiasz-Adamczyk, M. Brzyska (red.). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego; Liczba punktów MEiN: 20

Granty naukowe

  • 2021-2022: Grant w ramach konkursu Miniatura 5 Narodowego Centrum Nauki na badania wypalenia zawodowego i zaangażowania w pracę wśród pielęgniarek. Tytuł: Wypalenie zawodowe i zaangażowanie w pracę wśród pielęgniarek w kontekście końcowej fazy pandemii COVID-19. Aplikacja modelu Wymagania w Pracy-Zasoby. Funkcja w grancie: Kierownik.
  • 2020: Grant w ramach konkursu SocietyNow! na badania społecznych skutków pandemii koronawirusa przyznany w ramach programu Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim. Tytuł: W jaki sposób pandemia COVID-19 wpływa na sytuację psychospołeczną i ekonomiczną studentów? Diagnoza i rekomendacje. Funkcja w grancie: Kierownik.
  • 2020–2021: Grant w ramach badań statutowych. Tytuł: Psychospołeczne uwarunkowania zdrowia polskich migrantów poakcesyjnych zamieszkałych w aglomeracji londyńskiej. Funkcja w grancie: Kierownik.
  • 2018–2019: Międzynarodowy grant badawczy Ageing Trajectories of Health: Longitudinal Opportunities And Synergies (ATHLOS) finansowany ze środków Unii Europejskiej – program: Horyzont 2020. Funkcja w grancie: Wykonawca.